Odůvodnění potřeby projektu

Cílem projektu v Blovicích je doplnění kanalizací v částech Vlčice, Hradiště a Bohušov, a umožnění tak napojení dalších 750 obyvatel na místní ČOV. Celkem to bude přes 8,5 km gravitačních stok a výtlaků včetně 8 čerpacích stanic. Dále proběhne rekonstrukce části stávající kanalizační sítě a provedení havarijních propojů stávajících stok. Tyto práce by měly dokončeny do konce února 2012.

Rekonstrukce a intenzifikace blovické čistírny odpadních vod proběhne za plného provozu. Stavba odstraní provozní zatížení původního mechanického předčištění a ČOV bude doplněna novou kompletní kalovou koncovkou, která zahrne jak uskladnění a odvodnění, tak i hygienizaci kalu. Díky ní z vypouštěných odpadních vod zmizí zejména škodlivé nutrienty a kapacita ČOV se zvýší na 3300 ekvivalentních obyvatel. Areál pak bude opouštět tak vyčištěná odpadní voda, že její kvalita vyhoví všem požadavkům směrnic Evropské unie.

Odůvodnění potřeby projektu
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.