Provedené práce

Rokycany

Rokycany Borek – kanalizace

Probíhají práce na ČS Borek, výtlak V-D II v komunikaci II/605 v ulici Pražská, v úseku Škroupova – K Huti a to bezvýkopovou technologii – řízeným protlakem.

Aktualizace 1.1.2011

Komunikace II/605 v ulici Pražská byla dne 11.12.2010 plně zprůjezdněna.

Během měsíce ledna 2011 budou pokačovat práce na dokončení výtlaku V-D II a ČS Borek.

Blovice

Probíhají stavební práce na kanalizačním řadu v části Hradiště a Vlčice, jedná se o stoky D1,D2,D3, D4 a výtlačné potrubí VI, VII, VIII, čerpací stanice č.6, 7 a 8 vč. elektropřípojek

Aktualizace 1/2011

- Stoka D3 byla dokončena v termínu.

- Stoka D4 a část stoky D1, výtlačné potrubí VIII a část VII, čerpací stanice č. 7 a 8 budou stavebně zahájeny od 1.4.2011 z důvodu úplné uzavírky komunikace Pod strání od odbočky k rychlé záchranné službě na konec Vlčic směr Ždírec

- Pokládku výtlaku není možné z klimatických důvodů realizovat. Provedeno zajištění komunikace vzhledem k zimní údržbě dle požadavku SÚS Starý Plzenec.

Aktualizace 2/2011

- Probíhají práce na pokládce výtlaku VI, VII, kanalizační stoce D2, části stoky D1, elektopřípojce pro ČS 6.

- Před zahájením prací na stoce D2 byla vytvořena provizorní komunikace pro nepřetržitý průjezd vozů rychlé záchranné stužby.

- Na všech pracovištích je prováděn průběžný odborný archeologický dohled.

Aktualizace 3/2011

- Dále pokračují práce na pokládce výtlaku VI, VII, kanalizační stoce D2, části stoky D1, elektopřípojce pro ČS 6.

Aktualizace 4/2011

- Práce pokračují na výtlaku VI, VII, VIII,  kanalizační stoce D1, kanalizační stoce D2, kanalizační stoce D4

Aktualizace 5/2011

- Dokončení pokládky kanalizační stoky D2 vč. odboček, doknčení pokládky výtlaku VI, VII, VIII. Osazení armaturních šachet výtlaků. Dokončení kanalizační stoky D4. Přípravné práce na čerpací stanici 6. Usazení čerpacích stanicic ČS 7 a 8. Provedení protlaku pod kolejemi na stoce D1.

Aktualizace 6/2011

- V současné době jsou dokončeny výtlaky VI, VII, VIII, probíhá dostrojení armaturních šachet, pokračuje dopojení technologie a elektro části na čerpacích stanicích 6, 7, 8. Provozovatel zažádal o osazení elektroměrů do těchto čerpacích stanic, aby v měsící 7/2011 mohlo proběhnout technologické odzkoušení těchto a potřebné zkoušky před uvedením do provozu. Dále jsou dokončeny odbočky na stoce D4, pokračují práce na odbočkách D1 a potrubní propojení v části protlaku (podkolejištěm).

Aktualizace 7/2011

- V současné době probíhají práce na opravách povrchů komunikací na stokách D1, D2, D3, D4 ve státních komunikacích. V místní komunikaci pokračují práce na stoce D1 vč. montáže prodloužených odbočení. Proběhlo osazení elektroměrů na čerpací stanice ČS 6,7,8 a jsou zahájeny potřebné provozní zkoušky před uvedením těchto stanic do provozu.

Aktualizace 8/2011

- Pokračují práce na opravách povrchů komunikací na stokách D1, D2, D3, D4 ve státních komunikacích. V místní komunikaci pokračují práce na stoce D1 vč. montáže prodloužených odbočení. Dokončeny provozní zkoušky na čerpacích stanicích ČS 6,7,8 a tím jsou uvedeny do předčasného provozu ( tím je možné od 1.9.2011 aby obyvatelé části Vlčice zahájili napojovaní nemovitostí na kanalizační přípojky provedené stavbou).

Aktualizace 9/2011

- Dokončeny práce na opravách komunikací na stokách D a na celé části Vlčice a za účasti zástupce SÚSPK proběhla kontrola a převzetí dokončeného díla

 

Probíhají stavební práce na kanalizačním řadu v Luční ulici, jedná se o stoku A3.

Aktualizace 1/2011

- Práce probíhají dle harmonogramu, dokončeno prvních cca 150 metrů stoky A3.

Aktualizace 2/2011

- Práce probíhají dle harmonogramu, dokončeno  cca 500 metrů stoky A3.

Aktualizace 3/2011

- Práce probíhají dle harmonogramu, dokončeno  cca 800 metrů stoky A3.

- Probíhají práce na kanalizačních přípojkách stoky A3.

Aktualizace 4/2011

- V současné době je dokončena pokládka kanalizační stoky a probíhají práce na odbočkách k nemovitostem. Probíhají prác na obnovení asfaltových povrchů.

Aktualizace 5/2011

- Dokončení veškerých stavebních praci vč. asfaltových povrchů, opravy chodníku, obnovy propustků. proběhla kontrola a převzetí SÚSPK.

 

Probíhají stavební práce na kanalizačním řadu v Luční ulici, jedná se o stoku A3-1.

Aktualizace 8/2011

Provedena pokládka kanalizace ve slepé místní komunikaci kolmé na Luční ulici (pod zahradnictvím).

Aktualizace 9/2011

Probíhají práce na prodloužených odbočeních, které jsou v tomto měsící zároveň dokončeny.

 

Probíhají stavební práce na kanalizačním odlehčovacím řadu v Luční ulici, jedná se o stoku A15.

Aktualizace 2/2011

- Probíhají stavební práce na odlehčovací stoce A15 vč. výustního objektu v prostoru od řeky k ulici Luční. Další práce ve směru k Čabardě budou pokračovat od 1.4.2011 z důvodu úplné uzavírky této ulice.

Aktualizace 3/2011

Na této stoce se měsíci březnu nepracovalo.

Aktualizace 4/2011

- Od 1.4.2011 byl povolen vstup do komunikace a jsou zahájeny stavební práce na dokončení stoky  A15 ( od pneuservisu k Čabardě).

Aktualizace 5/2011

-Je dokončena pokládka kanalizační stoky, asfaltové povrchy, opravy chodníků a za účasti zástupce SÚSPK proběhla kontrola a převzetí dokončeného díla.

 

Probíhají stavební práce na kanalizačním řadu A1, výtlačném potrubí V1 a čerpací stanici ČS 1 vč. elektropřípojky v ulici Polní.

Aktualizace 3/2011

- Dokončena pokládka kanalizačního a výtlačného potrubí, v první polovině dubna bude osazena čerpací stanice ČS 1 a provedena elektropřípojka.

Aktualizace 4/2011

- Proběhlo osazení čerpací stanice ČS 1 a dopojení veškerých potrubí.

Aktualizace 5/2011

- V současné době probíhají práce na vystrojení technologie, přípojce elektro, terénních úpravách.

Aktualizace 6/2011

- Dokončení vystrojení a propojení technologie a elektročásti řízení. Dokončení přípojky elektro. Předání dokladů k žádosti o elektroměry, zahájení přípravných prací na oživení a uvedení do provozu vč. potřebných prohlídek a zkoušek.

Aktualizace 7/2011

Nejsou prováděny žádné práce.

Aktualizace 8/2011

Nejsou prováděny žádné práce.

Aktualizace 9/2011

Nejsou prováděny žádné práce.

Aktualizace 10/2011

Probíhají potřebné provozní zkoušky před uvedením do provozu.

Aktualizace 11/2011

Dokončeny potřebné provozní zkoušky a čerpací stanice ČS 1 je uvedena pro předčasného provozu.

 

Probíhají stavební práce na kanalizačním řadu A2, výtlačném potrubí V2 a čerpací stanici ČS 2 vč. elektropřípojky v ulici U Lípy.

Aktualizace 3/2011

- Probíhá pokládka kanalizačního a výtlačného potrubí, v první polovině dubna bude osazena čerpací stanice ČS 2 a provedena elektropřípojka.

Aktualizace 4/2011

- Proběhlo osazení čerpací stanice ČS 2 a dopojení veškerých potrubí.

Aktualizace 5/2011

- V současné době probíhají práce na vystrojení technologie, přípojce elektro, terénních úpravách.

Aktualizace 6/2011

- Dokončení vystrojení a propojení technologie a elektročásti řízení. Dokončení přípojky elektro. Předání dokladů k žádosti o elektroměry, zahájení přípravných prací na oživení a uvedení do provozu vč. potřebných prohlídek a zkoušek.

Aktualizace 7/2011

Nejsou prováděny žádné práce.

Aktualizace 8/2011

Nejsou prováděny žádné práce.

Aktualizace 9/2011

Nejsou prováděny žádné práce.

Aktualizace 10/2011

Probíhají potřebné provozní zkoušky před uvedením do provozu.

Aktualizace 11/2011

Dokončeny potřebné provozní zkoušky a čerpací stanice ČS 2 je uvedena pro předčasného provozu.

 

Probíhají stavební práce na kanalizačních řádech v ulicích Husova, Pod rybníčkem, Bečvářova , Lidická, jedná se o stoky A7, A8, A9, A10, A10a, A11

Aktualizace 5/2011

Zahájeny stavební práce na stokách A10, A10a (ul. Lidická).

Aktualizace 6/2011

Zahájeny stavební práce na stoce A7 (ul. Husova). Pokračují práce na stokách A10, A10a, dále jsou zahájeny stavební práce na stoce A8, A9, A11 ( ul. Pod rybníčkem, Bečvářova, Husova). Průběžně jsou prováděny montáže prodloužených odbočení, neboť některé stoky jsou prováděny v souběhu s demolicí stávajícího kanalizačního potrubí.

Aktualizace 7/2011

Montáž kanalizačních řádů A7, A8, A9, A10, A10a, A11 jsou dokončeny a probíhají práce na prodloužených odbočení.

Aktualizace 8/2011

Práce na těchto kanalizačních řádech i na prodloužených odbočeních jsou dokončeny. Jsou zahájeny práce na obnově asfaltových povrchů jednotlivých komunikací.  

Aktualizace 9/2011

Kompletně dokončeny i opravy asfaltových povrchů a proveden ůklid staveniště. 

 

Probíhají stavební práce na odlehčovací železobetonové stoce A12 , Přeložce vodovodu, Přeložce výtlaku, Přeložce plynovodu, Přeložce splaškové kanalizace v ulici Pobřežní

Aktualizace 6/2011 

Zahájeny stavební práce ne demolici stávající ŽB stoky, která je v havarijním stavu. Probíhá průběžná montáž nové odlehčovací stoky A12. Současně s tím je realizována přeložka vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace, výtlaku. Dále bylo nutné statické zajištění přilehlých nemovitostí a to podchycením základů železobetonem.

Aktualizace 7/2011 

Pokračují práce na stoce A12 a přeložkách vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace, výtlaku. 

Aktualizace 8/2011 

Pokračují práce na stoce A12 a přeložkách vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace, výtlaku. 

Aktualizace 9/2011 

Pokračují práce na stoce A12 a přeložkách vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace, výtlaku. 

Aktualizace 10/2011 

Pokračují práce na stoce A12 a přeložkách vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace, výtlaku. 

Aktualizace 11/2011 

Doknčeny práce na stoce A12 a přeložkách vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace, výtlaku. 

 

Probíhají stavební práce na kanalizačních řádech v ulicích Americká, Bělohrobského jedná se o stoky A13, A13a, A14, A15a, Výtlak V3, čerpací stanice ČS 3

Aktualizace 7/2011

Zahájeny stavební práce na kanalizačním řádu A13a - Americká ulice.

Aktualizace 8/2011

Pokračují práce na pokládce kanalizačního potrubí stoky A13a a prodloužených odbočeních. Dále jsou zahájeny práce na stoce A13, A14, A15a v ulici Bělohrobského a Americké. Je osazena čerpací stanice ČS 3 a současně s pokládkou stoky A14 je prováděna pokládka výtlaku V3.

Aktualizace 9/2011

Dokončeny stavební práce v Americké ulici vč. oprav asfaltových povrchů po výkopech. Proběhlo převzetí správcem komunikace SUSPK. Na této komunikaci byl obnoven provoz. Dále pokračují práce na kanalizačních řádech A13, A14, V3 v ulici Bělohrobského. Provedena elektropřípojka pro čerpací stanici. Předány podklady k žádostem o elektroměr před uvedením do provozu.

Aktualizace 10/2011

Dokončeny stavební práce na stokách A13, A14 včetně prodloužených odbočení. Pokračují práce na montáži technologie ČS 3. 

Aktualizace 11/2011

Probíhají provozní zkoušky na ČS 3 před uvedením do provozu.

Aktualizace 12/2011

Dokončeny provozní zkoušky a stanice ČS 3 je uvedena do předběžného provozu. Tím jsou veškeré práce na těchto stokách dokončeny.

 

Probíhají stavební práce na kanalizačních řádech B1 - B6, Čerpací stanici č. 4, Výtlaky 4a, 4b a vodovodu v místní části Bohušov

Aktualizace 5/2011

Zahájeny stavební práce na pokládce kanalizační stoky B1 vč. pokládky vodovodu. Současně byla osazena čerpací stanice 4. Prováděny práce ny výtlacích 4a, 4b v prostoru řekou.

Aktualizace 6/2011

Pokračují práce na stoce B1, zahájeny práce na stokách B4, B5 vč. pokládky vodovodu

Aktualizace 7/2011

Pokračují práce na stokách B1, B4, B5, B6 vč. pokládky vodovdu.

Aktualizace 8/2011

Pokračují práce na stokách B1, B4, B5, B6 vč. pokládky vodovdu a prodloužených odbočeních. Doknčeny práce na výtlacích 4a, 4b.

Aktualizace 9/2011

Pokračují práce na stokách B1, B2, B3, B3-1, B5,  vč. pokládky vodovdu.

Aktualizace 10/2011

Pokračují práce na stokách B1, B2 vč. pokládky vodovdu a prodloužených odbočeních. Proběhly práce na překopu hlavní silnicí v Bohušově, provedeny opravy asfaltových povrchů a předáno správci SUSPK.

Aktualizace 11/2011

Pokračují práce na stokách B1, B2 vč. pokládky vodovdu a prodloužených odbočeních.

Aktualizace 12/2011

Dokončena pokládka stok B1 a B2 vč. vodovodu. V současné době jsou prováděny prodloužená odbočení těchto stok.

Aktualizace 1/2012

V současné době jsou prováděny prodloužená odbočení stoky B1 a vodovodní přípojky. Z klimatických důvodů jsou zastaveny práce.

Aktualizace 2/2012

Dokončeny prodloužená odbočení stoky B1 a vodovodní přípojky.

 

Probíhají stavební práce na kanalizačních řádech C1,C2, S1, SD, Čerpací stanici č. 5, Výtlak 5, přeložky III v ulicích Pod strání, Hradišťská v místní části Hradiště

Aktualizace 7/2011

Zahájeny stavební práce na pokládce stoky C2 v místní komunikaci na Hradišti.

Aktualizace 8/2011

Pokračují stavební práce na pokládce stoky C2 v místní komunikaci na Hradišti. Dále jsou zahájeny stavební práce na pokládce stoky C1 v ulici Hradišťská a stoce S1 ( podél náhonu na Hradišti)

Aktualizace 9/2011

Pokračují práce na stoce C1, C2, SD. Současně byla opsazena čerpací stanice ČS 5. Z této stanice je prováděna poládka výtlačného kanalizačního potrubí. Dále probíhají práce na elektrpřípojce pro ČS 5. Dále jsou prováděna prodloužená odbočení na stokách C1, C2, S1.

Aktualizace 10/2011

Zahájeny práce na přeložce kanalizace č. III v křižovatce ul. Hradišťská a Pod strání. Dokončeny práce na stokách C1, C2, S1, SD vč. prodloužených odbočení. Dokončeny opravy asfaltových povrchů a proběhlo převzetí správcem komunikace SUSPK.

Aktualizace 11/2011

V současné době se dokončují práce na vystrojení technologie v ČS 5, osazen elektroměr pro tuto stanici, zahájena příprava na vyzkoušení před uvedením do provozu. Dokončen výustní objekt ze stoky SD do náhonu.

Aktualizace 12/2011

Proběhlo odzkoušení technologie ČS 5 a tato stanice je uvedena do předčasného provozu. Tímto jsou veškeré práce na části Hradiště dokončeny.

 

Probíhají stavební práce na bezpečnostním přepadu, výustním objektu, teréních úpravách a úpravách ČS Pod zámkem v areálu Zámku Blovice 

Aktualizace 10/2011

Zahájeny přípravné práce na vytýčení bezpečnostního přepadu z ČS Pod zámkem. Dokončena betonová výšková úprava této stávající stanice. Dále byl výškově upraven stávající lapač splavenin v areálu zámku.

Aktualizace 11/2011

Dokončena pokládka bezpečnostního přepadu z ČS, dokončen výutní objekt a provedené hrubé teréní úpravy. Závěrečné osetí a výsadba stromů bude provedena v měsící březnu 2012.

 

Výměna technologie ve stávající čerpací stanici v ulic Pobřežní

Aktualizace 11/2011

Provedena výměna čerpadla ve stávající čerpací stanici v ulici Pobřežní vč. dopojení na stávající výtlačné potrubí.

 

Přeložka O2 v prostoru Retenční nádrže v ulici Luční (pod kostelem)

Aktualizace 10/2011

Proběhlaplánovaná přeložka dálkových kabelů v prostoru nově budované retenční nádrže (pod kostelem)

 

Retenční nádrže v ulici Luční (pod kostelem)

Aktualizace 11/2011

Před samotným zahájením prací na retenční nádrži v prostoru pod kostelem bylo nutné zřízení provizorního obtoku po dobu výstavby nádrže. Následně jsou zahájeny práce na retenční nádrži . Výkop stavební jámy, oplocení staveniště, zřízení čerpacích studní, nainstalovaná čerpací souprava vč. záložního opatření před záplavou. Provedena sanace základové spáry a provedena betonáž dna nádrže. Provedena pokládka drenážního systému. 

Aktualizace 12/2011

Pokračují práce na betonáži stěn retenční nádrže vč. montáže armatury.

Aktualizace 1/2012

Pokračují práce na betonáži stěn retenční nádrže vč. montáže armatury.

Aktualizace 2/2012

Dokončení betonáže stropní desky, probíhají sanace vnitřních stěn, dopojování stávajícího kanalizačního potrubí na nově zřízenou retenční nádrž, obsypy a zásypy.

Aktualizace 3/2012

Dokončení objektu retenční nádrže, dokončet rozvod pro oplach vnitřního prostoru RN, dokončeno dopojení všech kanalizačních potrubí na tuto nádrž, postupné uvedení nádrže do provozu. Na závěr bude zřízeno odlehčovací potrubí do řeky vč. výustního betonového objektu.

 

Rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet v Jirotově ulici

Aktualizace 3/2012

Proběhla rekonstrukce stávajících kanalizačních šachet - tlakové čištění, přečerpávání splašků, betonáže, sanace stěn a dna, výškové úpravy poklopů a zpětná oprava asfaltových povrchů. Tyto práce jsou v měsící březnu dokončeny.

 

INTENZIFIKACE ČOV BLOVICE

Aktualizace 1/2011

- Prováděny stavební práce na objektu kalového hospodářství, zemní práce, betonáže podzemní čerpací jímky, hydroizolace.

- Zahájeny stavební práce na rekonstrukci oplocení ČOV.

Aktualizace 2/2011

- Pokračují stavební práce na objektu kalového hospodářství, zemní práce pro kalovou nádrž, betonáže podkladních betonů a ŽB desky kalové nádrže.

- Zahájeny stavební práce na sdruženém objektu hrubého předčištění, z důvodu rekonstrukce tohoto objektu jsou prováděny nepřetržité náhradní transporty nátokových odpodních vod do ČOV. Objekt byl vyčerpán, vyčištěn, pracuje se na demolicích železobetonových konstrukcí, byla demontována stará technologická zařízení, probíhají betonářské a sanační práce. Po dokončení stavebních prací bude zahájeno vystrojení tohoto objektu novou technologií.

- Pokračují práce na rekonstrukci oplocení.

Aktualizace 3/2011

- Dokončeny stavební práce na sdruženém objektu hrubého předčištění, probíhá montáž nové technologie a elektroinstalace. Stále jsou prováděny nepřetržité náhradní transporty nátokových odpodních vod do ČOV.

- Pokračují stavební práce na objektu kalového hospodářství, bednění, montáž armatury a betonáž stěn nadzemní kalové nádrže. Dále jsou prováděny vyzdívky obvodových stěn budovy hygienizace a odvodnění kalů.

- Zahájeny stavební práce na spojovacím potrubí, výkopy, pokládka výtlačného, kanalizačního a vodovodního potrubí.

Aktualizace 4/2011

- Dokončení stavebních, technologických a elektro prací ve sdruženém objektu, provedení individuálních a koplexních zkoušek. Ukončení náhradních transportů odpadních nátokových vod do ČOV.

- Pokračují práce na dokončeních stavebního objektu SO 05. První týden v květnu budou zahájeny práce na vystrojení technologie kalového hospodářství, elektroinstalace, MaR, ŘS, odvodnění a hygienizace kalu.

- Dokončené práce na objektu spojovacího potrubí vč. tlakových zkoušek.

Aktualizace 5/2011

- Objekt nátoku byl kompletně dokončen a uveden do provozu.

-Pokračují stavební práce na dokončení objektu SO 05 a je zahájeno technologické vystrojování a elektro části kalového hospodářství.

Aktualizace 6/2011

- V současné době je dokončeno technologické a elektro vystrojení kalového hospodářství. probíhají přípravné práce (seřízení, oživení, nastavení) na individuální a komplexní vyzkoušení celé kalové koncovky.

Aktualizace 7/2011

Po dokončení přeložky vzdušného vedení VN 22 kV pokračují práce na demolici stáreho lapače písku, vybetonování nového, dokončení rozvodů provozní vody, opravě měrného objektu kde bude osazen vodovodní tlaková stanice. Dále probíhají práce na elektro a strojní přípravě před osazením technologie lapače písku a lisu na schrabky.

Aktualizace 8/2011

Průběžně jsou prováděny provozní zkoušky na dokončených objektech před uvedením do zkušebního provozu. Dokončují se betonářské práce na lapači písku, probíhají zamečnické a elektro práce, jsou osazeny první komponenty technologie separace pevných části lapače písku.

Aktualizace 9/2011

V tomto měsící je kompletně dokončena rekonstrukce celé ČOV Blovice. Jsou provedeny úspěšně všechny provozní zkoušky a čistírna je od 1.10.2011 uvedena do zkušebního provozu.

Provedené práce
Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Rokycany a Blovice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.